تروما

موضوعات مربوط به تروما

Latest تروما News

تروما (Trauma) چیست؟

به هرگونه آسیب یا صدمه ای (Injury) که بدنبال برخورد عوامل فیزیکی

admin admin

طبقه بندی شوک هموراژیک (خونریزی دهنده)

زمانیکه خون در گردش بر اثر خونریزی کاهش یابد و فشار خون

admin admin