تروما چیست

تروما (Trauma) چیست؟

به هرگونه آسیب یا صدمه ای (Injury) که بدنبال برخورد عوامل فیزیکی یا شیمیایی به بافت های بدن ایجاد می شود، تروما می گویند. آسیب ها می توانند عوارض زیادی به ارگان های اصلی بدن نظیر جمجمه، قفسه سینه، شکم، لگن و اندام های فوقانی و تحتانی وارد کنند. بدنبال این آسیب ها تغییرات همودینامیکی …

تروما (Trauma) چیست؟ ادامه »