برچسب: تغییرات نوار قلب سکته قلبی

انفارکتوس قلبی MI (Myocardial infraction)

از بین رفتن قسمتی از عضله قلب بعلت قطع یا کاهش جریان

admin admin