کتواسیدوز دیابتی

کتواسیدوز دیابتی – پروتکل اورژانس

کتواسیدوز دیابتی (Diabetic ketoacidosis) یک اختلال شدید و حاد ناشی از دیابت میباشد که بیشتر در بیماران با دیابت نوع I دیده می شود.