برچسب: شوک هموراژیک

طبقه بندی شوک هموراژیک (خونریزی دهنده)

زمانیکه خون در گردش بر اثر خونریزی کاهش یابد و فشار خون

admin admin