شوک هموراژیک

طبقه بندی شوک هموراژیک (خونریزی دهنده)

زمانیکه خون در گردش بر اثر خونریزی کاهش یابد و فشار خون شریانی آنقدر پایین می آید که خون به ارگان های اصلی بدن از جمله قلب کلیه و کبد نمی رسد