برچسب: هیپر اکیوت

انفارکتوس قلبی MI (Myocardial infraction)

از بین رفتن قسمتی از عضله قلب بعلت قطع یا کاهش جریان

admin admin