آموزش همگانی احیای قلبی ریوی

زمانی که با یک شخص غیر هوشیار مواجهه می شوید چه کاری انجام می دهید؟ ما به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید یک نفر را از مرگ نجات دهید … پس هر چه زودتر یادگیری را شروع کنید، شاید آن شخص یکی از عزیزانمان باشد.

سعید سیفی

تجربه

سوابق کاری: بیمارستان، اورژانس پیش بیمارستانی و مربی دانشکده

تحصیلات

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس

حوزه های پژوهشی

اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی و اپیدمیولوژی

ارتباط با ما

شما می توانید از طریق این فرم و راه های زیر با ما در ارتباط باشید.